نمایندگی هاست لینوکس

RES-1

انتقال رایگان سایتها

 • 1 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
27,000تومان ماهانه
54,000تومان سه ماهه
108,000تومان شش ماهه
162,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-2

انتقال رایگان سایتها

 • 2 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
34,000تومان ماهانه
69,000تومان سه ماهه
138,000تومان شش ماهه
207,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-5

انتقال رایگان سایتها

 • 5 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
42,000تومان ماهانه
84,000تومان سه ماهه
168,000تومان شش ماهه
252,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-10

انتقال رایگان سایتها

 • 10 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
49,000تومان ماهانه
99,000تومان سه ماهه
198,000تومان شش ماهه
297,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-20

انتقال رایگان سایتها

 • 20 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
57,000تومان ماهانه
114,000تومان سه ماهه
228,000تومان شش ماهه
357,000تومان سالانه
سفارش دهید
RES-30

انتقال رایگان سایتها

 • 30 گیگابایت فضای اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل ساخت
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • فعال است oversell
 • رایگان دی ان اس اختصاصی
64,000تومان ماهانه
129,000تومان سه ماهه
258,000تومان شش ماهه
435,000تومان سالانه
سفارش دهید